skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Steier, Rosalie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors

Steier, Rosalie

Communications of the ACM, 01 September 1987, Vol.30(9), pp.749-ff. [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/30401.315743

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors

Communications of the ACM, Jan, 1987, Vol.30(1), p.1(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

News track

Steier, Rosalie;

Communications of the ACM, Feb, 1990, Vol.33(2), p.103(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors

Steier, Rosalie;

Communications of the ACM, July, 1988, Vol.31(7), p.805(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors

Steier, Rosalie;

Communications of the ACM, Dec, 1987, Vol.30(12), p.993(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legally speaking

Samuelson, Pamela ; Glushko, Robert

Communications of the ACM, 01 May 1990, Vol.33(5), pp.483-487 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/78607.316058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors

Steier, Rosalie

Communications of the ACM, 01 March 1986, Vol.29(3), pp.171-172 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/5666.315586

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authors

Steier, Rosalie

Communications of the ACM, 01 July 1986, Vol.29(7), pp.577-579 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/6138.315669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (11)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steier, Rosalie
  2. Steier, R.
  3. Glushko, Robert
  4. Glushko, R.J.
  5. Samuelson, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...