skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Stefan O Brockmann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-0

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60328

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-0

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60328.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.60328

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-1

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60329.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.60329

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-1

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60329

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-2

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60330

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-2

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60330.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.60330

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-5

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60331

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-5

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60331.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.60331

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-6

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60332.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.60332

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza pandemic intervention planning using : pharmaceutical and non- pharmaceutical interventions-6

Hans P Duerr ; Stefan O Brockmann ; Isolde Piechotowski ; Markus Schwehm ; Martin Eichner

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.60332

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hans P Duerr
  2. Markus Schwehm
  3. Martin Eichner
  4. Isolde Piechotowski
  5. Stefan O Brockmann

theo chủ đề:

  1. Pharmacology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...