skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Stecher Brian M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The feasibility of developing a repository of assessments of hard to measure competencies

Yuan Kun; Stecher Brian M; Hamilton Laura S

Rand Corporation; 2015 - (658.3124)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competency based education in three pilot programs examining implementation and outcomes

Steele Jennifer L; Lewis Matthew W; Santibáñez Lucrecia; Faxon Mills Susannah; Hamilton Laura S; Stecher Brian M; Rudnick Mollie

Rand; 2014 - (373.011)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring hard to measure student competencies a research and development plan

Stecher Brian M; Hamilton Laura S

Rand Corporation; 2014 - (371.26)

Truy cập trực tuyến

4
Mathematics Audit of the DoDEA Schools: 2014-2015
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematics Audit of the DoDEA Schools: 2014-2015

Karam,Rita ; Stecher,Brian M ; Tsai,Tiffany ; Grimm,Geoffrey ; Schweig,Jonathan; Rand National Defense Research Institute Santa Monica United States (Corporate Author)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3)
 2. Báo cáo kỹ thuật  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stecher,Brian M
 2. Hamilton Laura S
 3. Grimm,Geoffrey
 4. Karam,Rita
 5. Yuan Kun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...