skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hasenfuss, Gerd xóa Tác giả/ người sáng tác: Wachter, Rolf xóa Chủ đề: Aldosterone Receptor Blockade xóa Tác giả/ người sáng tác: Stahrenberg, Raoul xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction — Results of the Aldo-DHF trial

Edelmann, Frank ; Gelbrich, Götz ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Behrens, Anneke ; Prettin, Christiane ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Schmidt, Albrecht G. ; Düngen, Hans-Dirk ; Kamke, Wolfram ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

International Journal of Cardiology, 30 November 2013, Vol.169(6), pp.408-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.10.018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gelbrich, Götz
  2. Wachter, Rolf
  3. Duvinage, André
  4. Edelmann, Frank
  5. Wachter, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...