skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Tác giả/ người sáng tác: Stadlin, W.O. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing power system security and optimization

O'Grady, M.J. ; Briggs, W.T. ; Stadlin, W.O.

IEEE Computer Applications and Power, 1994, Vol.7(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-0156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network applications in energy management systems

Wasley, R.G. ; Stadlin, W.O.

IEEE Computer Applications and Power, 1991, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-0156

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stadlin, W.O
  2. Briggs, W
  3. Stadlin, Wo
  4. Stadlin, W
  5. O'Grady, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...