skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Srivatsan, T.S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, tensile properties and fracture behaviour of an Al-Cu-Li-Mg-Zr alloy 8090

Srivatsan, T. ; Place, T.

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(5), pp.1543-1551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strength, deformation, fracture behaviour and ductility of aluminium-lithium alloys

Lavernia, E. ; Srivatsan, T. ; Mohamed, F.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(2), pp.1137-1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00585420

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural characterization of two lithium-containing aluminium alloys

Srivatsan, T. ; Coyne, E. ; Starke, E.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(5), pp.1553-1560 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01114708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weldability of aluminium-lithium alloy 2090 using laser welding

Molian, P. ; Srivatsan, T.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(7), pp.3347-3358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00587697

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing techniques for particulate-reinforced metal aluminium matrix composites

Srivatsan, T. ; Ibrahim, I. ; Mohamed, F. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(22), pp.5965-5978 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01113872

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of alloy composition on microstructure and tensile behaviour of copper-lead alloys

Anand, S. ; Srivatsan, T. ; Sudarshan, T.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(17), pp.4615-4622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00414249

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of hydrogen charging on mechanical properties of gas tungsten arc weldments of aluminium-lithium alloy 8090

Ravindra, A. ; Bandyopadhyay, Amit ; Dwarakadasa, E. ; Srivatsan, T.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(5), pp.1203-1212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00975065

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electron-beam weld microstructures and properties of aluminium-lithium alloy 8090

Ravindra, A. ; Dwarakadasa, E. ; Srivatsan, T. ; Ramanath, C. ; Iyengar, K.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(12), pp.3173-3182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00354233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The presence and consequences of precipitatefree zones in an aluminium-copper-lithium alloy

Srivatsan, T. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(4), pp.940-950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00576770

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, tensile properties and fracture behaviour of an Al-Cu-Mg alloy 2124

Srivatsan, T. ; Lanning, D. ; Soni, K.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(12), pp.3205-3213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00354237

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of spray techniques to synthesize particulate-reinforced metal-matrix composites

Srivatsan, T. ; Lavernia, E.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(22), pp.5965-5981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01133739

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of spray atomization and deposition processing on microstructure and mechanical behaviour of an aluminium alloy metal-matrix composite

Yan, S. ; Mohamed, F. ; Lavernia, E. ; Srivatsan, T.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(18), pp.4726-4736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01153085

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile behaviour of polycrystalline Ni 3 Al intermetallic: influence of environment

Srivatsan, T. ; Sriram, S.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(18), pp.4974-4984 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01105263

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on the tensile properties and fracture behaviour of an aluminium alloy-ceramic particle composite

Srivatsan, T. ; Mattingly, J.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(3), pp.611-620 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01151235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tensile behaviour of rapidly solidified magnesium alloys

Srivatsan, T. ; Wei, Li ; Chang, C.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(7), pp.1832-1838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00351618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tensile behaviour of Ni 3 Al+B intermetallic compound: influence of cold deformation and annealing

Srivatsan, T. ; Anand, S. ; Sriram, S. ; Sudarshan, T.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(21), pp.5939-5947 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01119765

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure, tensile properties and fracture behaviour of aluminium alloy 7150

Srivatsan, T.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(17), pp.4772-4781 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01166019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution and mechanical properties of SiC/Al 2 O 3 particulate-reinforced spray-deposited metal-matrix composites

Gupta, M. ; Mohamed, F. ; Lavernia, E. ; Srivatsan, T.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(8), pp.2245-2259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00367591

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (1)
 2. 1989đến1989  (1)
 3. 1990đến1990  (2)
 4. 1991đến1992  (6)
 5. Sau 1992  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Srivatsan, T.S
 2. Srivatsan, T.
 3. Srivatsan, T. S.
 4. Srivatsan, Ts
 5. Lavernia, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...