skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Twenty-First Century Assessment of Values Across the Global Workforce

Ralston, David A. ; Egri, Carolyn P. ; Reynaud, Emmanuelle ; Srinivasan, Narasimhan ; Furrer, Olivier ; Brock, David ; Alas, Ruth ; Wangenheim, Florian ; Darder, Fidel León ; Kuo, Christine ; Potocan, Vojko ; Mockaitis, Audra I. ; Szabo, Erna ; Gutiérrez, Jaime Ruiz ; Pekerti, Andre ; Butt, Arif ; Palmer, Ian ; Naoumova, Irina ; Lenartowicz, Tomasz ; Starkus, Arunas ; Hung, Vu Thanh ; Dalgic, Tevfik ; Molteni, Mario ; De La Garza Carranza, María Teresa ; Maignan, Isabelle ; Castro, Francisco B. ; Moon, Yong-Lin ; Terpstra-Tong, Jane ; Dabic, Marina ; Li, Yongjuan ; Danis, Wade ; Kangasniemi, Maria ; Ansari, Mahfooz ; Riddle, Liesl ; Milton, Laurie ; Hallinger, Philip ; Elenkov, Detelin ; Girson, Ilya ; Gelbuda, Modesta ; Ramburuth, Prem ; Casado, Tania ; Rossi, Ana Maria ; Richards, Malika ; Van Deusen, Cheryl ; Fu, Ping-Ping ; Wan, Paulina Man Kei ; Tang, Moureen ; Lee, Chay-Hoon ; Chia, Ho-Beng ; Fan, Yongquin ; Wallace, Alan

Journal of Business Ethics, 1 November 2011, Vol.104(1), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Societal-Level Versus Individual-Level Predictions of Ethical Behavior: A 48-Society Study of Collectivism and Individualism

Ralston, David A. ; Egri, Carolyn P. ; Furrer, Olivier ; Kuo, Min-Hsun ; Li, Yongjuan ; Wangenheim, Florian ; Dabic, Marina ; Naoumova, Irina ; Shimizu, Katsuhiko ; De La Garza Carranza, María Teresa ; Fu, Ping Ping ; Potocan, Vojko V. ; Pekerti, Andre ; Lenartowicz, Tomasz ; Srinivasan, Narasimhan ; Casado, Tania ; Rossi, Ana Maria ; Szabo, Erna ; Butt, Arif ; Palmer, Ian ; Ramburuth, Prem ; Brock, David M. ; Terpstra-Tong, Jane ; Grison, Ilya ; Reynaud, Emmanuelle ; Richards, Malika ; Hallinger, Philip ; Castro, Francisco B. ; Ruiz-Gutiérrez, Jaime ; Milton, Laurie ; Ansari, Mahfooz ; Starkus, Arunas ; Mockaitis, Audra ; Dalgic, Tevfik ; León-Darder, Fidel ; Thanh, Hung Vu ; Moon, Yong-Lin ; Molteni, Mario ; Fang, Yongqing ; Pla-Barber, Jose ; Alas, Ruth ; Maignan, Isabelle ; Jesuino, Jorge C. ; Lee, Chay-Hoon ; Nicholson, Joel D. ; Chia, Ho-Beng ; Danis, Wade ; Dharmasiri, Ajantha S. ; Weber, Mark

Journal of Business Ethics, 1 June 2014, Vol.122(2), pp.283-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Richards, Malika
  2. Palmer, Ian
  3. Hallinger, Philip
  4. Wangenheim, Florian
  5. Danis, Wade

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...