skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Năm xuất bản: 2001đến2010 xóa Chủ đề: X-Ray Diffraction xóa Tác giả/ người sáng tác: Sprung, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing a Dedicated GISAXS Beamline at the APS

Li, Xuefa ; Narayanan, Suresh ; Sprung, Michael ; Sandy, Alec ; Lee, Dong Ryeol ; Wang, Jin

Synchrotron Radiation Instrumentation: Ninth International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation, Daegu (Korea) (28 May-2 June 2006): AIP Conference Proceedings, 19 January 2007, Vol.879(1), pp.1387-1390 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-0-7354-0373-4 ; ISSN: 0094-243X ; E-ISSN: 1551-7616 ; DOI: 10.1063/1.2436323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, J
  2. Narayanan, S.
  3. Narayanan, Suresh
  4. Sprung, Michael
  5. Lee, Dong Ryeol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...