skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Springvloet, Linda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring individual cognitions, self-regulation skills, and environmental-level factors as mediating variables of two versions of a Web-based computer-tailored nutrition education intervention aimed at adults: A randomized controlled trial

Springvloet, Linda ; Lechner, Lilian ; Candel, Math J.J.M ; de Vries, Hein ; Oenema, Anke

Appetite, 01 March 2016, Vol.98, pp.101-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2015.12.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planned development and evaluation protocol of two versions of a web-based computer-tailored nutrition education intervention aimed at adults, including cognitive and environmental feedback

Springvloet, Linda ; Lechner, Lilian ; Oenema, Anke

BMC Public Health, 2014, Vol.14, p.47-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-14-47 ; PMCID: 3915224 ; PMID: 24438381

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term efficacy of a Web-based computer-tailored nutrition education intervention for adults including cognitive and environmental feedback: a randomized controlled trial

Springvloet, Linda ; Lechner, Lilian ; De Vries, Hein ; Oenema, Anke

BMC Public Health, 2015, Vol.15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/s12889-015-1707-4 ; PMCID: 4424509 ; PMID: 25887891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short- and Medium-Term Efficacy of a Web-Based Computer-Tailored Nutrition Education Intervention for Adults Including Cognitive and Environmental Feedback: Randomized Controlled Trial

Springvloet, Linda ; Lechner, Lilian ; de Vries, Hein ; Candel, Math J. J. M. ; Oenema, Anke; Department Health Psychology ; Research Line Health psychology

Journal of Medical Internet Research, 2015, Vol.17(1), pp.urn:issn:1439-4456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1439-4456

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lechner, Lilian
  2. Springvloet, L
  3. Oenema, A
  4. Springvloet, Linda
  5. Oenema, Anke

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...