skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liên minh Châu Âu xóa Tác giả/ người sáng tác: Springer Beverly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Social policy in the European Union : between harmonization and national autonomy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social policy in the European Union : between harmonization and national autonomy

Roberts Ivor; Springer Beverly

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2001 - (361.6 ROB 2001) - ISBN1555879772 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Springer Beverly
  2. Roberts Ivor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...