skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hernquist, Lars xóa Tác giả/ người sáng tác: Springel, V. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stellar mass assembly of galaxies in the Illustris simulation: growth by mergers and the spatial distribution of accreted stars

Rodriguez-Gomez, Vicente ; Pillepich, Annalisa ; Sales, Laura ; Vogelsberger, Mark ; Zhu, Qirong ; Wellons, Sarah ; Nelson, Dylan ; Torrey, Paul ; Springel, Volker ; Chung-Pei, Ma ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recoiling black holes: prospects for detection and implications of spin alignment

Blecha, Laura ; Sijacki, Debora ; Kelley, Luke ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Nelson, Dylan ; Springel, Volker ; Snyder, Gregory ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv2646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shock finding on a moving-mesh: II. Hydrodynamic shocks in the Illustris universe

Schaal, Kevin ; Springel, Volker ; Pakmor, Rüdiger ; Pfrommer, Christoph ; Nelson, Dylan ; Vogelsberger, Mark ; Pillepich, Annalisa ; Sijacki, Debora ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 27, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw1587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulating Galaxy Formation with the IllustrisTNG Model

Pillepich, Annalisa ; Springel, Volker ; Nelson, Dylan ; Naiman, Jill ; Pakmor, Ruediger ; Hernquist, Lars ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Weinberger, Rainer ; Marinacci, Federico; Marinacci, Federico (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 31, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stx2656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stellar orbit evolution in close circumstellar disc encounters

Muñoz, Diego J. ; Kratter, Kaitlin M. ; Vogelsberger, Mark ; Hernquist, Lars ; Springel, Volker

Arxiv ID: 1410.4561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planet-disc interaction on a freely moving mesh

Munoz, Diego J. ; Kratter, Kaitlin M. ; Springel, Volker ; Hernquist, Lars

Arxiv ID: 1408.6550

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A unified model for AGN feedback in cosmological simulations of structure formation

Sijacki, Debora ; Springel, Volker ; Di Matteo, Tiziana ; Hernquist, Lars

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.380:877-900,2007 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 0705.2238

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Illustris simulation: the evolving population of black holes across cosmic time

Sijacki, Debora ; Vogelsberger, Mark ; Springel, Volker ; Torrey, Paul ; Snyder, Greg ; Nelson, Dylan ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 16, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv1340

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmic Reionisation by Stellar Sources: Population II Stars

Sokasian, Aaron ; Abel, Tom ; Hernquist, Lars ; Springel, Volker

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 344 (2003) 607 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0303098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analytical model for the history of cosmic star formation

Hernquist, Lars ; Springel, Volker

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.341:1253,2003 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0209183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of star formation in a LCDM universe

Springel, Volker ; Hernquist, Lars

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 339 (2003) 312 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0206395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Springel, V.
  2. Hernquist, L.
  3. Springel, Volker
  4. Hernquist, Lars
  5. Vogelsberger, Mark

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...