skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Spring Joel H xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The American school : a global context from the puritans to the Obama era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American school : a global context from the puritans to the Obama era

Spring Joel H.

New York : McGraw-Hill, 2011. - (370.973 SPR 2011) - ISBN9780078097843 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The American school : a global context : from the Puritans to the Obama administration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American school : a global context : from the Puritans to the Obama administration

Spring Joel H.

New York : McGraw-Hill, [2014] - (370.973 SPR 2014) - ISBN9780078024498 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spring Joel H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...