skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Spittles, Brian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia Day, flags on cars and Australian nationalism

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian ; Hartley, Lisa K

Journal of Sociology, June 2015, Vol.51(2), pp.317-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1440-7833 ; E-ISSN: 1741-2978 ; DOI: 10.1177/1440783314524846

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of cows and men: Nationalism and A ustralian cow making

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian

Australian Journal of Anthropology, April 2014, Vol.25(1), pp.73-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-8811 ; E-ISSN: 1757-6547 ; DOI: 10.1111/taja.12067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotic vs. proceduralist citizenship: Australian representations

Fozdar, Farida ; Spittles, Brian

Nations and Nationalism, January 2010, Vol.16(1), pp.127-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2010.00396.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spittles, Brian
  2. Fozdar, Farida
  3. Fozdar, F.
  4. Spittles, B.
  5. Hartley, Lisa K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...