skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: IEEE (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Spinellis, Diomidis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Success of a Heavenly Marriage

Spinellis, Diomidis

IEEE Software, September 2018, Vol.35(5), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; E-ISSN: 1937-4194 ; DOI: 10.1109/MS.2018.3571251

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under the Covers of IEEE Software

Spinellis, Diomidis

IEEE Software, January 2018, Vol.35(1), pp.4-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; E-ISSN: 1937-4194 ; DOI: 10.1109/MS.2017.4541035

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Challenges and Practices of Release Engineering

Spinellis, Diomidis

IEEE Software, March 2018, Vol.35(2), pp.4-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; E-ISSN: 1937-4194 ; DOI: 10.1109/MS.2018.1661312

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elusiveness of Smart Healthcare

Spinellis, Diomidis

IEEE Software, November 2017, Vol.34(6), pp.4-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; E-ISSN: 1937-4194 ; DOI: 10.1109/MS.2017.4121206

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being a Software Developer

Spinellis, Diomidis

IEEE Software, July 2018, Vol.35(4), pp.4-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; E-ISSN: 1937-4194 ; DOI: 10.1109/MS.2018.2801555

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Evolving Software Architectures

Spinellis, Diomidis

IEEE Software, May 2018, Vol.35(3), pp.4-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-7459 ; E-ISSN: 1937-4194 ; DOI: 10.1109/MS.2018.2141027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spinellis, Diomidis
  2. Spinellis, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...