skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sperber, S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Added value of plasma metabolomics to describe maternal effects in rat maternal and prenatal toxicity studies

Keller, J ; Mellert, W ; Sperber, S ; Kamp, H ; Jiang, X ; Fabian, E ; Herold, M ; Walk, T ; Strauss, V ; van Ravenzwaay, B

Toxicology Letters, February 2019, Vol.301, pp.42-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4274 ; E-ISSN: 1879-3169 ; DOI: 10.1016/j.toxlet.2018.10.032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbiome-related metabolite changes in gut tissue, cecum content and feces of rats treated with antibiotics

Behr, C ; Sperber, S ; Jiang, X ; Strauss, V ; Kamp, H ; Walk, T ; Herold, M ; Beekmann, K ; Rietjens, I.M.C.M ; van Ravenzwaay, B

Toxicology and Applied Pharmacology, 15 September 2018, Vol.355, pp.198-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; E-ISSN: 1096-0333 ; DOI: 10.1016/j.taap.2018.06.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strauss, V
  2. Kamp, H
  3. Herold, M.
  4. Sperber, S
  5. Jiang, X.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...