skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Architecture xóa Tác giả/ người sáng tác: Spencer, N. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

MPS Vax monitor and control software architecture

Allison, S. ; Spencer, N. ; Underwood, K. ; VanOlst, D. ; Zelanzy, M.

PAC `93: international particle accelerator conference, 1993

TRN: 93:022945 ; Other: ON: DE93041058

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Machine Protection System

Clark, S. ; Nelson, D. ; Grillo, A. ; Spencer, N. ; Hutchinson, D. ; Olsen, J. ; Millsom, D. ; White, G. ; Gromme, T. ; Allison, S. ; Underwood, K. ; Zelazny, M. ; Kang, H.

International conference on accelerator and large experimental physics control systems, 1991

Other: ON: DE92003595

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spencer, N.
  2. Underwood, K.
  3. Allison, S.
  4. Millsom, D.
  5. Hutchinson, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...