skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Corbetta, Maurizio xóa Tác giả/ người sáng tác: Spadone, Sara xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic reorganization of human resting-state networks during visuospatial attention.(NEUROSCIENCE)(Report)

Spadone, Sara ; Penna, Stefania Della ; Sestieri, Carlo ; Betti, Viviana ; Tosoni, Annalisa ; Perrucci, Mauro Gianni ; Romani, Gian Luca ; Corbetta, Maurizio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 30, 2015, Vol.112(26), p.8112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1415439112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Betti, Viviana
  2. Carlo Sestieri
  3. Annalisa Tosoni
  4. Gian Luca Romani
  5. Maurizio Corbetta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...