skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Tác giả/ người sáng tác: Spaccapietra, Stefano xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Journal on Data Semantics XII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Data Semantics XII

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Spaccapietra, Stefano (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642006845 ; ISBN: 3642006841 ; E-ISBN: 9783642006852 ; E-ISBN: 364200685X ; DOI: 10.1007/978-3-642-00685-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Modular Ontologies: Concepts, Theories and Techniques for Knowledge Modularization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modular Ontologies: Concepts, Theories and Techniques for Knowledge Modularization

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Stuckenschmidt, Heiner (Editor) ; Parent, Christine (Editor) ; Spaccapietra, Stefano (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642019067 ; ISBN: 3642019064 ; E-ISBN: 9783642019074 ; E-ISBN: 3642019072 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01907-4

Toàn văn sẵn có

3
Journal on Data Semantics XIV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Data Semantics XIV

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Spaccapietra, Stefano (Editor) ; Delcambre, Lois (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642105616 ; ISBN: 3642105610 ; E-ISBN: 9783642105623 ; E-ISBN: 3642105629 ; DOI: 10.1007/978-3-642-10562-3

Toàn văn sẵn có

4
Journal on Data Semantics X
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Data Semantics X

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Spaccapietra, Stefano (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540776871 ; ISBN: 3540776877 ; E-ISBN: 9783540776888 ; E-ISBN: 3540776885 ; DOI: 10.1007/978-3-540-77688-8

Toàn văn sẵn có

5
Journal on Data Semantics VI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Data Semantics VI

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Spaccapietra, Stefano (Editor) ; Aberer, Karl (Editor) ; Cudré-Mauroux, Philippe (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540367123 ; ISBN: 3540367128 ; E-ISBN: 9783540368717 ; E-ISBN: 354036871X ; DOI: 10.1007/11803034

Toàn văn sẵn có

6
Journal on Data Semantics VIII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Data Semantics VIII

Spaccapietra, Stefano ; Atzeni, Paolo ; Fages, François ; Hacid, Mohand-Said ; Kifer, Michael ; Mylopoulos, John ; Pernici, Barbara ; Shvaiko, Pavel ; Trujillo, Juan ; Zaihrayeu, Ilya;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Spaccapietra, Stefano (Editor) ; Atzeni, Paolo (Editor) ; Fages, François (Editor) ; Hacid, Mohand-Saïd (Editor) ; Kifer, Michael (Editor) ; Mylopoulos, John (Editor) ; Pernici, Barbara (Editor) ; Shvaiko, Pavel (Editor) ; Trujillo, Juan (Editor) ; Zaihrayeu, Ilya (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540706632 ; ISBN: 3540706631 ; E-ISBN: 9783540706649 ; E-ISBN: 354070664X ; DOI: 10.1007/978-3-540-70664-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Journal on Data Semantics II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal on Data Semantics II

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Buzz King, Roger ;Mcleod, Dennis ;Orlowska, Maria E. ;Strous, Leon;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Spaccapietra, Stefano (Editor) ; Bertino, Elisa (Editor) ; Jajodia, Sushil (Editor) ; King, Roger (Editor) ; Mcleod, Dennis (Editor) ; Orlowska, Maria E (Editor) ; Strous, Leon (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540242086 ; ISBN: 3540242082 ; DOI: 10.1007/b104761

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...