skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Souza Farias, Rogério xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nota Liminar: A Omc E Os Desafios Do Sistema Multilateral De Comércio

Souza Farias, Rogério ; de Almeida, Paulo

Meridiano 47, Jul/Aug 2015, Vol.16(150), pp.10-13 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thwarted transition of an emerging power? Brazilian participation in the tariff negotiations of the Tokyo Round

Souza Farias, Rogério

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2008, Vol.51(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000200011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cold war: a new history

Souza Farias, Rogério

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2006, Vol.49(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292006000100012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algo De Velho, Algo De Novo: A Omc, O Brasil E As Transformações Do Sistema Multilateral De Comércio

Souza Farias, Rogério

Meridiano 47, Sep/Oct 2015, Vol.16(151), pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviewing horizontalization: the challenge of analysis in Brazilian foreign policy / Revisando a horizontalização: o desafio da análise da Política Externa Brasileira

Souza Farias, Rogério ; Júnior, Haroldo

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2015, Vol.58(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201500201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...