skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: User Interfaces xóa Tác giả/ người sáng tác: Sousa, Kenia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting users involved in aligning their needs with business processes models and systems

Sousa, Kenia ; Mendonça, Hildeberto ; Lievyns, Amandine ; Vanderdonckt, Jean

Business Process Management Journal [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-7154 ; E-ISSN: 1758-4116 ; DOI: 10.1108/14637151111166178

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

KnowiXML: a knowledge-based system generating multiple abstract user interfaces in USIXML

Furtado, Elizabeth ; Furtado, Vasco ; Sousa, Kênia ; Vanderdonckt, Jean ; Limbourg, Quentin

Proceedings of the 3rd annual conference on task models and diagrams, 15 November 2004, pp.121-128

ISBN: 1595930000 ; ISBN: 9781595930002 ; DOI: 10.1145/1045446.1045469

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sousa, Kenia
  2. Vanderdonckt, Jean
  3. Vanderdonckt, J.
  4. Sousa, Kênia
  5. Furtado, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...