skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Computer Communication Networks xóa Tác giả/ người sáng tác: Sousa, Kênia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards Method Engineering of Model-Driven User Interface Development
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Method Engineering of Model-Driven User Interface Development

Sousa, Kênia ; Mendonça, Hildeberto ; Vanderdonckt, Jean

Lecture Notes in Computer Science, Task Models and Diagrams for User Interface Design: 6th International Workshop, TAMODIA 2007, Toulouse, France, November 7-9, 2007. Proceedings, pp.112-125

ISBN: 9783540772217 ; ISBN: 3540772219 ; E-ISBN: 9783540772224 ; E-ISBN: 3540772227 ; DOI: 10.1007/978-3-540-77222-4_10

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...