skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Tác giả/ người sáng tác: Sorby, Karol xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Blízky východ a Eisenhowerova doktrína
Blízky východ a Eisenhowerova doktrína
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blízky východ a Eisenhowerova doktrína

Sorby, Karol

Slovensko a svet v 20. storočí. Kapitoly k 70. narodeninám Valeriána Bystrického, pp.203-216

ISBN: 8096961438 ; ISBN: 9788096961436

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vnútorné a vonkajsie okolnosti vzniku ZAR *

Sorby, Karol

Almanach : Aktuálne Otázky Svetovej Ekonomiky a Politiky, 2015, Vol.10(2), pp.102-117

ISSN: 13370715

Toàn văn sẵn có

3
Unáhlené zjednotenie Sýrie a Egypta
Unáhlené zjednotenie Sýrie a Egypta
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unáhlené zjednotenie Sýrie a Egypta

Sorby, Karol

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách, pp.401-412

ISBN: 9788022415033 ; ISBN: 8022415030

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bezprostredný britský a francúzsky ohlas znárodnenia Suezského prieplavu

Sorby, Karol

Almanach : Aktuálne Otázky Svetovej Ekonomiky a Politiky, 2016, Vol.11(4), pp.31-44

ISSN: 13370715

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zjednotená arabská republika 1959: úskalia pri budovaní spolocného státu Egypta a Sýrie *

Sorby, Karol

Almanach : Aktuálne Otázky Svetovej Ekonomiky a Politiky, 2015, Vol.10(3), pp.86-103

ISSN: 13370715

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (3)
  2. Book Chapters  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sorby, Karol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...