skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sonobe, Tetsushi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Can Micro and Small Enterprises in Sub-Saharan Africa Become More Productive? The Impacts of Experimental Basic Managerial Training

Mano, Yukichi ; Iddrisu, Alhassan ; Yoshino, Yutaka ; Sonobe, Tetsushi

World Development, March 2012, Vol.40(3), pp.458-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-750X ; E-ISSN: 1873-5991 ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2011.09.013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The growth process of informal enterprises in Sub-Saharan Africa: a case study of a metalworking cluster in Nairobi

Sonobe, Tetsushi ; Akoten, John ; Otsuka, Keijiro

Small Business Economics, 2011, Vol.36(3), pp.323-335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-898X ; E-ISSN: 1573-0913 ; DOI: 10.1007/s11187-009-9222-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of human capital in firm performance: evidence from the engineering industry in Bangladesh

Khondoker Abdul Mottaleb; Tetsushi Sonobe

Int. J. of Entrepreneurship and Innovation Management, 2012, Vol 16 Issue 3/4, pp 245 - 262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-275X ; E-ISSN: 1741-5098 ; DOI: 10.1504/IJEIM.2012.051958

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurial Skills and Industrial Development: The Case of a Car Repair and Metalworking Cluster in Ghana

Iddrisu, Alhassan ; Mano, Yukichi ; Sonobe, Tetsushi

Journal of the Knowledge Economy, 2012, Vol.3(3), pp.302-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-7865 ; E-ISSN: 1868-7873 ; DOI: 10.1007/s13132-011-0047-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of human capital in firm performance: evidence from the engineering industry in Bangladesh

Mottaleb, Khondoker ; Sonobe, Tetsushi

International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2012, p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368275X ; E-ISSN: 17415098

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DEVELOPMENT PROCESS OF RURAL INFORMAL INDUSTRIES IN DEVELOPING COUNTRIES: THE CASE OF BANGLADESH

Mottaleb, Khondoker ; Sonobe, Tetsushi

The Journal of Developing Areas, Fall 2013, pp.229-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022037X ; E-ISSN: 15482278

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Inquiry into the Rapid Growth of the Garment Industry in Bangladesh

Mottaleb, Khondoker ; Sonobe, Tetsushi

Economic Development and Cultural Change, Oct 2011, p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/661218

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From inferior to superior products: An inquiry into the Wenzhou model of industrial development in China

Sonobe, Tetsushi ; Hu, Dinghuan ; Otsuka, Keijiro

Journal of Comparative Economics, Sep 2004, pp.542-563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01475967 ; E-ISSN: 10957227

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time path in innovation, imitation, and growth: the case of the motorcycle industry in postwar Japan

Yamamura, Eiji ; Sonobe, Tetsushi ; Otsuka, Keijiro

Journal of Evolutionary Economics, 2005, Vol.15(2), pp.169-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0936-9937 ; E-ISSN: 1432-1386 ; DOI: 10.1007/s00191-004-0239-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Can Micro and Small Enterprises in Sub-Saharan Africa Become More Productive? The Impacts of Experimental Basic Managerial Training

Mano, Yukichi ; Iddrisu, Alhassan ; Yoshino, Yutaka ; Sonobe, Tetsushi

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-5755

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial development in the inland region of China: A case study of the motorcycle industry

Sonobe, Tetsushi ; Hu, Dinghuan ; Otsuka, Keijiro

Journal of Comparative Economics, 2006, Vol.34(4), pp.818-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-5967 ; E-ISSN: 1095-7227 ; DOI: 10.1016/j.jce.2006.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Cluster-Based Industrial Development: : KAIZEN Management for MSE Growth in Developing Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster-Based Industrial Development: : KAIZEN Management for MSE Growth in Developing Countries

Sonobe, Tetsushi; Otsuka, Keijiro

E-ISBN: 9781137385116 E-ISBN: 1137385111 DOI: 10.1057/9781137385116 ISBN: 9781137384690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short- and medium-run impacts of management training: An experiment in Tanzania

Higuchi, Yuki ; Mhede, Edwin ; Sonobe, Tetsushi

World Development, Feb 2019, p.220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305750X ; E-ISSN: 18735991 ; DOI: 10.1016/j.worlddev.2018.10.002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing Roles of Innovation and Imitation in Industrial Development: The Case of the Machine Tool Industry in Taiwan*

Sonobe, Tetsushi ; Kawakami, Momoko ; Otsuka, Keijiro

Economic Development and Cultural Change, Oct 2003, pp.103-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/380105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Division of Labor and the Formation of Industrial Clusters in Taiwan

Sonobe, Tetsushi ; Otsuka, Keijiro

Review of Development Economics, Feb 2006, pp.71-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13636669 ; E-ISSN: 14679361 ; DOI: 10.1111/j.1467-9361.2005.00301.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Can Micro and Small Enterprises in Sub-Saharan Africa Become More Productive? The Impacts of Experimental Basic Managerial Training

Sonobe, Tetsushi

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Can Micro and Small Enterprises in Sub-Saharan Africa Become More Productive? The Impacts of Experimental Basic Managerial Training

Mano, Yukichi ; Iddrisu, Alhassan ; Yoshino, Yutaka ; Sonobe, Tetsushi

Policy Research working paper

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cluster-Based Industrial Development Policy for Low-Income Countries

Otsuka, Keijiro ; Sonobe, Tetsushi

Policy Research working paper

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cluster-Based Industrial Development: An East Asian Model

Hare, Denise

Economic Development and Cultural Change, p.431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130079 ; E-ISSN: 15392988 ; DOI: 10.1086/592873

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2008  (3)
 3. 2009đến2011  (7)
 4. 2012đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sonobe, Tetsushi
 2. Sonobe, T
 3. Otsuka, Keijiro
 4. Otsuka, K
 5. Iddrisu, Alhassan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...