skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Chủ đề: Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Song, Min xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cu content on the precipitation process of Al-Zn-Mg alloys

Fang, Xu ; Du, Yong ; Song, Min ; Li, Kai ; Jiang, Chao

Journal of Materials Science, Dec 1, 2012, Vol.47(23), p.8174(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Cu and Al on the crystal structure and composition of η (MgZn 2 ) phase in over-aged Al–Zn–Mg–Cu alloys

Fang, Xu ; Song, Min ; Li, Kai ; Du, Yong ; Zhao, Dongdong ; Jiang, Chao ; Zhang, Hong

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(14), pp.5419-5427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6428-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing the mechanical properties of high strain rate rolled Mg-6Zn-1Mn alloy by pre-rolling.(Metals)

Wu, Jiang ; Chen, Jihua ; Yan, Hongge ; Xia, Weijun ; Su, Bin ; Yu, Lang ; Liu, Gengshuo

Journal of Materials Science, 2017, Vol.52(17), p.10557(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-017-1214-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Song, M
  2. Song, Min
  3. Fang, Xu
  4. Du, Y.
  5. Jiang, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...