skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Song, Li xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three aspects on solving queuing service system in Shanghai world expo

Gu, Jifa ; Xu, Shanying ; Fang, Yong ; Shi, Kan ; Lv, Benfu ; Peng, Geng ; Wang, Bo ; Song, Li ; Xie, Rong

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2013, Vol.22(3), pp.340-361 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: 10.1007/s11518-013-5223-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fang, Yong
  2. Shi, K.
  3. Song, Li
  4. Gu, J.
  5. Kan SHI

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...