skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Internet xóa Tác giả/ người sáng tác: Song, Jaeki xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social influence process in the acceptance of a virtual community service

Song, Jaeki

Information Systems Frontiers, Jul 2006, Vol.8(3), pp.241-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13873326 ; DOI: 10.1007/s10796-006-8782-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Theoretical Approach to Web Design in E-Commerce: A Belief Reinforcement Model

Song, Jaeki ; Zahedi, Fatemeh "mariam";

Management Science, 2005, Vol.51(8), p.1219-1235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1909 ; E-ISSN: 1526-5501 ; DOI: 10.1287/mnsc.1050.0427

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Decision Rules for Sellers in Business-to-Consumer(B2C) Internet Auctions

Baker, Jeff ; Song, Jaeki

International Journal of E-Business Research (IJEBR), 2008, Vol.4(1), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-1131 ; DOI: 10.4018/jebr.2008010101

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of Single-Item Internet Auction Literature and a Model for Future Research

Baker, Jeff ; Song, Jaeki

Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), 2007, Vol.5(1), pp.43-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-2937 ; DOI: 10.4018/jeco.2007010103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Song, J
  2. Song, Jaeki
  3. Baker, Jeff
  4. Baker, J
  5. Zahedi, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...