skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Song, Haiyan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to "Tourism expenditure patterns in China" [Ann. Tourism Res. 54 (2015) 100-117].(Correction notice)

Lin, Vera Shanshan ; Mao, Rui ; Song, Haiyan

Annals of Tourism Research, 2015, Vol.55, p.193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2015.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modelling the interdependence of tourism demand: The global vector autoregressive approach

Cao, Zheng ; Li, Gang ; Song, Haiyan

Annals of Tourism Research, November 2017, Vol.67, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2017.07.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tourism expenditure patterns in China

Lin, Vera Shanshan ; Mao, Rui ; Song, Haiyan

Annals of Tourism Research, 2015, Vol.54, p.100(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2015.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Density forecasting for tourism demand

Wan, Shui Ki ; Song, Haiyan ; Ko, David

Annals of Tourism Research, 2016, Vol.60, p.27(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2016.05.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hong Kong tourist satisfaction index

Song, Haiyan ; Van Der Veen, Robert

Annals of Tourism Research, Jan, 2012, Vol.39(1), p.459(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFIDENCE INTERVALS FOR TOURISM DEMAND ELASTICITY

Song, Haiyan ; Kim, Jae H ; Yang, Shu

Annals of Tourism Research, 2010, Vol.37(2), pp.377-396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2009.10.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting tourist arrivals using time-varying parameter structural time series models

Song, Haiyan ; Li, Gang ; Witt, Stephen F ; Athanasopoulos, George

International Journal of Forecasting, 2011, Vol.27(3), pp.855-869 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2070 ; E-ISSN: 1872-8200 ; DOI: 10.1016/j.ijforecast.2010.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service customization: To upgrade or to downgrade? An investigation of how option framing affects tourists' choice of package-tour services.(Report)

Jin, Liyin ; He, Yanqun ; Song, Haiyan

Tourism Management, April, 2012, Vol.33(2), p.266(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combining statistical and judgmental forecasts via a web-based tourism demand forecasting system

Song, Haiyan ; Gao, Bastian Z. ; Lin, Vera S.

International Journal of Forecasting, April-June, 2013, Vol.29(2), p.295(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical tourism development in Hong Kong: An assessment of the barriers

Heung, Vincent C.S ; Kucukusta, Deniz ; Song, Haiyan

Tourism Management, October 2011, Vol.32(5), pp.995-1005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2010.08.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic analysis of tourism consumption dynamics

Wu, Doris Chenguang ; Li, Gang ; Song, Haiyan

Annals of Tourism Research, April 2012, Vol.39(2), pp.667-685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2011.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination forecasts of International tourism demand

Shen, Shujie

Annals of Tourism Research, Jan, 2011, Vol.38(1), p.72(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to "Accuracy and bias of experts' adjusted forecasts" [Ann. Tourism Res. 48 (2014) 156-174].(Correction notice)

Lin, Vera Shanshan ; Goodwin, Paul ; Song, Haiyan

Annals of Tourism Research, 2015, Vol.55, p.194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; DOI: 10.1016/j.annals.2015.09.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visa restrictions and their adverse economic and marketing implications - Evidence from China.(Report)

Song, Haiyan ; Gartner, William C. ; Tasci, Asli D. A.

Tourism Management, April, 2012, Vol.33(2), p.397(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How competitive is Hong Kong against its competitors? An econometric study

Li, Gang ; Song, Haiyan ; Cao, Zheng ; Wu, Doris Chenguang

Tourism Management, June 2013, Vol.36, pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2012.11.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A meta-analysis of international tourism demand forecasting and implications for practice

Peng, Bo ; Song, Haiyan ; Crouch, Geoffrey I

Tourism Management, December 2014, Vol.45, pp.181-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2014.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accuracy and bias of experts’ adjusted forecasts

Lin, Vera Shanshan ; Goodwin, Paul ; Song, Haiyan

Annals of Tourism Research, September 2014, Vol.48, pp.156-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2014.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economic impact of on-screen tourism: The case of The Lord of the Rings and the Hobbit

Li, Shina ; Li, Hengyun ; Song, Haiyan ; Lundberg, Christine ; Shen, Shujie

Tourism Management, June 2017, Vol.60, pp.177-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2016.11.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social capital and entrepreneurial mobility in early-stage tourism development: A case from rural China

Zhou, Lingxu ; Chan, Eric ; Song, Haiyan

Tourism Management, December 2017, Vol.63, pp.338-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-5177 ; E-ISSN: 1879-3193 ; DOI: 10.1016/j.tourman.2017.06.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting turning points in tourism growth

Wan, Shui Ki ; Song, Haiyan

Annals of Tourism Research, September 2018, Vol.72, pp.156-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-7383 ; E-ISSN: 1873-7722 ; DOI: 10.1016/j.annals.2018.07.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 60  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (58)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (6)
 2. 2006đến2008  (11)
 3. 2009đến2011  (14)
 4. 2012đến2015  (19)
 5. Sau 2015  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (58)
 2. Sách  (1)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Song, Haiyan
 2. Song, H
 3. Song, Hy
 4. Li, Gang
 5. Li, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...