skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tác giả/ người sáng tác: Song, Eun Kyoo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Vivo Comparison of Isometricity between Navigational and Conventional Technique in an ACL Reconstruction

Song, Eun Kyoo; Seon, Jong Keun; Park, Sang Jin; Cho, Yong Jin; Park, Chan Hee

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2009, Vol.44(2), p.201-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2009.44.2.201 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Accuracy of Navigation between Infrared Optical and Electromagnetic Systems

Song, Eun Kyoo; Seon, Jong Keun; Park, Sang Jin; Yoon, Taek Rim; Park, Kyung Soon; Kim, Sung Kyu

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2009, Vol.44(1), p.68-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2009.44.1.68 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparisons of 1 Year Follow-up Results between Navigation Assisted Minimally Invasive and Conventional Techniques in Bilateral Total Knee Arthroplasty

Park, Sang-Jin; Song, Eun-Kyoo

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2007, Vol.42(2), p.190-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2007.42.2.190 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, Sang Jin
  2. Song, Eun-Kyoo
  3. Seon, Jong Keun
  4. Yoon, Taek Rim
  5. Kim, Sung Kyu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...