skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Tác giả/ người sáng tác: Somogyi, Gyula xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"This Space In Between": Barbara Johnson's Dislocations of Feminism and Deconstruction

Somogyi, Gyula

HJEAS : Hungarian Journal of English and American Studies, Spring 2011, Vol.17(1), pp.155-173,209,215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12187364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Somogyi, Gyula

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...