skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Chủ đề: Quality of Care xóa Tác giả/ người sáng tác: Sofaer, Shoshanna xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Do Consumers Want to Know about the Quality of Care in Hospitals?

Sofaer, Shoshanna ; Crofton, Christine ; Goldstein, Elizabeth ; Hoy, Elizabeth ; Crabb, Jenny

Health Services Research, Dec 2005, Vol.40(6p2), pp.2018-2036 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/j.1475-6773.2005.00473.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Consumer Perceptions and Awareness of Hospital-Based Maternity Care Quality Measures

Maurer, Maureen ; Firminger, Kirsten ; Dardess, Pam ; Ikeler, Kourtney ; Sofaer, Shoshanna ; Carman, Kristin L

Health Services Research, Jun 2016, Vol.51(S2), pp.1188-1211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/1475-6773.12472

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Public Reports of Patient Satisfaction for Hospital Quality Improvement

Barr, Judith ; Giannotti, Tierney ; Sofaer, Shoshanna ; Duquette, Cathy ; Waters, William ; Petrillo, Marcia

Health Services Research, Jun 2006, Vol.41(3p1), p.663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/j.1475-6773.2006.00508.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sofaer, Shoshanna
  2. Petrillo, Marcia
  3. Waters, William
  4. Waters, William J.
  5. Firminger, Kirsten

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...