skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Sobocinski, K A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Characterization of elevated plasma alkaline phosphatase activity in genetically obese mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of elevated plasma alkaline phosphatase activity in genetically obese mice

Menahan, L.A. ; Sobocinski, K.A. ; Austin, B.P.

Metabolism, 3/1985, Vol.34(3), pp.272-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00260495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0026-0495(85)90012-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menahan, L.A
  2. Austin, B.P
  3. Sobocinski, K.A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...