skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Czech xóa Tác giả/ người sáng tác: Sobková, Petra xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Národní identita v multikulturním prostředí

Hobzová, Milena ; Trochtová, Ludmila ; Sobková, Petra

Socialni Pedagogika, Nov 2017, Vol.5(2), pp.27-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18058825 ; DOI: 10.7441/soced.2017.05.02.03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Trochtová, Ludmila
  2. Petra Sobková
  3. Öbrink Hobzová, Milena
  4. Ludmila Siarda Trochtová
  5. Milena Öbrink Hobzová

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...