skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Psychology xóa Tác giả/ người sáng tác: Kita, Sotaro xóa Tác giả/ người sáng tác: So, Wing Chee xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When do speakers use gestures to specify who does what to whom? The role of language proficiency and type of gestures in narratives

So, Wing Chee ; Kita, Sotaro ; Goldin-Meadow, Susan

Journal of psycholinguistic research, December 2013, Vol.42(6), pp.581-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1573-6555 ; PMID: 23337950 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10936-012-9230-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. So, Wing
  2. So, Wc
  3. Kita, S
  4. Kita, Sotaro
  5. Goldin-Meadow, Susan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...