skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Chủ đề: Feedback xóa Cơ sở dữ liệu: KESLI (ACM Digital Library) xóa Tác giả/ người sáng tác: Smyth, Barry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

iCARE: intelligent customer assistance for recommending eyewear

Costello, Edwin ; Doody, John ; Mcginty, Lorraine ; Smyth, Barry

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.282-284

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111511

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiments in dynamic critiquing

Mccarthy, Kevin ; Reilly, James ; Mcginty, Lorraine ; Smyth, Barry

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.175-182

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040871

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smyth, B
  2. Mcginty, L.
  3. Smyth, Barry
  4. Mcginty, Lorraine
  5. Doody, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...