skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Health Reference Center Academic (Gale) xóa Nhan đề tạp chí: British Journal Of Social Work xóa Chủ đề: Behavioral sciences -- Sociology -- Human societies xóa Tác giả/ người sáng tác: Smith, Linda xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education for Change: Student Placements in Campaigning Organisations and Social Movements in South Africa

Ferguson, Iain ; Smith, Linda

British Journal of Social Work, 2012, Vol. 42(5), pp.974-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-3102 ; E-ISSN: 1468-263X ; DOI: 10.1093/bjsw/bcr143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ferguson, I.
  2. Smith, L.
  3. Ferguson, Iain
  4. Smith, Linda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...