skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Tác giả/ người sáng tác: Smith, Euan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of Arsenic-Contaminated Water: Recent Advances and Future Prospects

Bahar, Md ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1722-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxicity assessment of fresh and weathered petroleum hydrocarbons in contaminated soil- a review

Khan, Muhammad Atikul Islam ; Biswas, Bhabananda ; Smith, Euan ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Chemosphere, December 2018, Vol.212, pp.755-767 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.08.094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous Adsorption of Tri- and Hexavalent Chromium by Organoclay Mixtures

Sarkar, Binoy ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1704-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earthworm Comet Assay for Assessing the Risk of Weathered Petroleum Hydrocarbon Contaminated Soils: Need to Look Further than Target Contaminants

Ramadass, Kavitha ; Palanisami, Thavamani ; Smith, Euan ; Mayilswami, Srinithi ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2016, Vol.71(4), pp.561-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-016-0318-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediation of Site Contamination

Naidu, Ravi ; Smith, Euan ; Wong, Ming ; Megharaj, Mallavarapu ; Bolan, Nanthi ; Juhasz, Albert ; Lombi, Enzo

Water, Air and Soil Pollution, Dec 2013, Vol.224(12), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1723-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk based land management requires focus beyond the target contaminants—A case study involving weathered hydrocarbon contaminated soils

Thavamani, Palanisami ; Smith, Euan ; Kavitha, Ramadass ; Mathieson, Grant ; Megharaj, Mallavarapu ; Srivastava, Prashant ; Naidu, Ravi

Environmental Technology & Innovation, October 2015, Vol.4, pp.98-109

ISSN: 2352-1864 ; DOI: 10.1016/j.eti.2015.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microbial diversity changes with rhizosphere and hydrocarbons in contrasting soils

Khan, Muhammad Atikul Islam ; Biswas, Bhabananda ; Smith, Euan ; Mahmud, Siraje Arif ; Hasan, Nur A ; Khan, Md Abdul Wadud ; Naidu, Ravi ; Megharaj, Mallavarapu

Ecotoxicology and Environmental Safety, 30 July 2018, Vol.156, pp.434-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.03.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R
  2. Naidu, Ravi
  3. Smith, Euan
  4. Megharaj, Mallavarapu
  5. Megharaj, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...