skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Commonwealth of Nations xóa Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Smith, D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A viable herd of genetically uniform cattle

Visscher, P. M. ; Smith, D. ; Hall, S. J. G. ; Williams, J. L.

Nature, Jan 18, 2001, Vol.409(6818), p.303(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Williams, J A
  2. P. M. Visscher
  3. Williams, Ja
  4. Hall, Sjg
  5. Smith, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...