skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Nation xóa Tác giả/ người sáng tác: Smith, Anthony xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nations Before Nationalism? Myth and symbolism in John Armstrong's perspective

Smith, Anthony D.

Nations and Nationalism, January 2015, Vol.21(1), pp.165-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adrian Hastings on nations and nationalism

Smith, Anthony D.

Nations and Nationalism, January 2003, Vol.9(1), pp.25-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/1469-8219.00073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biblical beliefs in the shaping of modern nations

Smith, Anthony D.

Nations and Nationalism, July 2015, Vol.21(3), pp.403-422 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12131

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When is a Nation

Smith, A.D

Geopolitics, 01 September 2002, Vol.7(2), pp.5-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-0045 ; E-ISSN: 1557-3028 ; DOI: 10.1080/714000928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notions of Nationalism (Book Review)

Smith, Anthony D.

Sociology, 1 May 1996, Vol.30(2), pp.412-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity and Nationalism (Book Review)

Robbins, Keith

History, 1 January 2002, Vol.87(285), pp.84-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182648 ; E-ISSN: 1468229X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protestant Nations Redefined: Changing Perceptions of National Identity in the Rhetoric of the English, Dutch and Swedish Public Churches, 1685–1772 by Pasi Ihalainen

Smith, Anthony D.

Nations and Nationalism, July 2007, Vol.13(3), pp.545-546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2007.00301_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and National Destiny

Guibernau, Montserrat ; Hutchinson, John

Nations and Nationalism, January 2004, Vol.10(1‐2), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1354-5078.2004.00150.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
'Set in the silver sea': English national identity and European integration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Set in the silver sea': English national identity and European integration

Smith, Anthony D.

Nations and Nationalism, 07/2006, Vol.12(3), pp.433-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8129.2006.00248.x

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nation: Invented, Imagined, Reconstructed?

Smith, Anthony D

Millennium - Journal of International Studies, March 1991, Vol.20(3), pp.353-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-8298 ; E-ISSN: 1477-9021 ; DOI: 10.1177/03058298910200031001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Europe of Nations — or the Nation of Europe?

Smith, Anthony D

Journal of Peace Research, May 1993, Vol.30(2), pp.129-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343393030002001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myths and Memories of the Nation

Laitin, David D

The Review of Politics, 2001, Vol.63(1), pp.176-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500030618

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến2001  (2)
 3. 2002đến2003  (3)
 4. 2004đến2007  (3)
 5. Sau 2007  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith, Anthony
 2. Smith, Anthony D
 3. Smith, A.D
 4. Smith, AD
 5. Smith, A. D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...