skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Nhan đề tạp chí: BMC Genomics xóa Tác giả/ người sáng tác: Smedley, Damian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BioMart – biological queries made easy

Thorisson Gudmundur ; London Darin ; Holland Richard ; Ballester Benoit ; Haider Syed ; Smedley Damian ; Kasprzyk Arek

BMC Genomics, 01 January 2009, Vol.10(1), p.22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-10-22

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
 2. BioMed Central  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thorisson, G
 2. London, Darin
 3. Thorisson, Gudmundur
 4. Ballester, Benoit
 5. Ballester, B.

theo chủ đề:

 1. Biology

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...