skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Smart, Ninian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of religions

Smart, Ninian

Futures, 1985, Vol.17(1), pp.24-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-3287 ; DOI: 10.1016/0016-3287(85)90096-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TV ritual: Worship at the video altar: Gregor T. Goethals, Boston, Beacon Press 1981. ix + 164 pp. $11.95 (Book Review)

Smart, Ninian

Religion, 1982, Vol.12(2), pp.186-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-721X ; DOI: 10.1016/0048-721X(82)90035-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orthodoxy and nationality: Andreiu Şaguna and the Rumanians of Transylvania, 1846–1873: Keith Hitchins, Cambridge, Mass, and London, Harvard University Press, 1977, 332 pp. £14.70 (Book Review)

Smart, Ninian

Religion, 1978, Vol.8(1), pp.116-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-721X ; DOI: 10.1016/0048-721X(78)90036-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response to Brian K. Smith: Re-envisioning Hinduism

Smart, Ninian

Religion, 01 April 1996, Vol.26(2), p.137-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-721X ; E-ISSN: 1096-1151 ; DOI: 10.1006/reli.1996.0011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tamil temple myths: Sacrifice and divine marriage in the South Indian Saiva tradition: David Dean Shulman, Princeton University Press 1980. 472 pp. £16.70 (Book Review)

Good, Anthony

Religion, 1982, Vol.12(2), pp.175-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-721X ; DOI: 10.1016/0048-721X(82)90027-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Nhan đề tạp chí 

 1. Futures  (1)
 2. Religion  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smart, Ninian
 2. Smart, N
 3. Smart N.
 4. Calvert, Ian
 5. Louth, Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...