skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal of Latin American Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Smale, Robert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Indigenous Agency in the Amazon: The Mojos in Liberal and Rubber-Boom Bolivia, 1842-1932

Smale, Robert

Journal of Latin American Studies, pp.180-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022216X ; E-ISSN: 1469767X ; DOI: 10.1017/S0022216X15001297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smale, Robert L.
  2. Smale, Rl
  3. Smale, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...