skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Journalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Slavtcheva-Petkova, Vera xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Newspapers' Online Discussion Boards Democratic Tools or Conspiracy Theories' Engines? A Case Study on an Eastern European "Media War"

Slavtcheva-Petkova, Vera

Journalism and Mass Communication Quarterly, Dec 2016, Vol.93(4), pp.1115-1134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10776990 ; E-ISSN: 2161430X ; DOI: 10.1177/1077699015610880

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Slavtcheva-Petkova, Vera
  2. Slavtcheva-Petkova, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...