skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Immigrants xóa Tác giả/ người sáng tác: Slack, Jeremy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Immigrants into Criminals: Legal Processes of Criminalization in the Post-IIRIRA Era

Leisy Abrego ; Mat Coleman ; Daniel E. Martínez ; Cecilia Menjívar ; Jeremy Slack

Journal on Migration and Human Security, 01 September 2017, Vol.5(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.14240/jmhs.v5i3.105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Menjívar, Cecilia
  2. Martinez, Daniel E.
  3. Coleman, Mat
  4. Martínez, Daniel E.
  5. Cecilia Menjívar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...