skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Sirota, Marina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Genome and Environment on Metabolic and Inflammatory Profiles

Sirota, Marina ; Willemsen, Gonneke ; Sundar, Purnima ; Pitts, Steven J. ; Potluri, Shobha ; Prifti, Edi ; Kennedy, Sean ; Ehrlich, S. Dusko ; Neuteboom, Jacoline ; Kluft, Cornelis ; Malone, Karen E. ; Cox, David R. ; de Geus, Eco J. C. ; Boomsma, Dorret I.

PLoS ONE, April 8, 2015, Vol.10(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Public Library of Science (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kluft, C
  2. Willemsen, Gonneke
  3. Neuteboom, Jacoline
  4. Sambhara, Suryaprakash
  5. Kennedy, Sean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...