skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Siqueira, Érica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNET DAS COISAS APLICADA A NEGÓCIOS - UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO/THE INTERNET OF THINGS APPLIED TO BUSINESS: A BIBLIOMETRIC STUDY

Galegale, Gustavo ; Siqueira, Érica ; E Silva, Carolina ; de Souza, Cesar

Journal of Information Systems and Technology Management : JISTEM, Sep-Dec 2016, Vol.13(3), pp.423-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18092640 ; E-ISSN: 18071775 ; DOI: 10.4301/S1807-17752016000300004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...