skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sinoquet, Hervé xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for describing plant architecture which integrates topology and geometry

Godin, Christophe ; Costes, Evelyne ; Sinoquet, Hervé; Godin, Christophe (Editor)

Annals of Botany, 1999, Vol.84(3), pp.343-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7364 ; E-ISSN: 1095-8290 ; DOI: 10.1006/anbo.1999.0923

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional-Structural Plant modelling

Godin, Christophe ; Sinoquet, Hervé; Godin, Christophe (Editor)

The New phytologist, 2005, Vol.166(3), pp.705-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-646X ; E-ISSN: 1469-8137 ; DOI: 10.1111/j.1469-8137.2005.01445.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring within-tree architectural development of two apple tree cultivars over 6 years

Costes, Evelyne ; Sinoquet, Hervé ; Kelner, J.J ; Godin, Christophe; Godin, Christophe (Editor)

Annals of Botany, 2003, Vol.91, pp.91-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7364 ; E-ISSN: 1095-8290 ; DOI: 10.1093/aob/mcg010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of the three-dimensional architecture of walnut trees using digitising

Sinoquet, Hervé ; Rivet, Pierre ; Godin, Christophe; Godin, Christophe (Editor)

Silva Fennica, 1997, Vol.31(3), pp.265-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-5330

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foliage randomness and light interception in 3D digitized trees:an analysis of 3D discretization of the canopy

Sinoquet, Hervé ; Sonohat, Gabriela ; Phattaralerphong, Jessada ; Godin, Christophe; Godin, Christophe (Editor)

Plant, cell and environment, 2005, Vol.29(9), pp.1158-1170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-7791 ; E-ISSN: 1365-3040 ; DOI: 10.1111/j.1365-3040.2005.01353.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterisation of structural tree root architecture using 3D digitising and AMAPmod software

Danjon, Frédéric ; Sinoquet, Hervé ; Godin, Christophe ; Colin, F ; Drexhage, Michael; Godin, Christophe (Editor)

Plant and Soil, 1999, Vol.211(2), pp.241-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1023/A:1004680824612

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Godin, C
  2. Godin, Christophe
  3. Sinoquet, H.
  4. Sinoquet, Hervé
  5. Sinoquet , H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...