skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sinha, Aseema xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State transformation and the role of lawyers: the WTO, India, and transnational legal ordering

Shaffer, Gregory ; Sinha, Aseema ; Nedumpara, James

Law & Society Review, Sept, 2015, Vol.49(3), p.595-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-9216

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political foundations of market-enhancing federalism: Theoretical lessons from India and China

Sinha, Aseema

Comparative Politics, April, 2005, Vol.37(3), p.337-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4159

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sinha, Aseema
  2. Sinha, A.
  3. Nedumpara, J.
  4. Shaffer, Gregory
  5. Shaffer, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...