skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Singh, Vinod xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innate and specific gut-associated immunity and microbial interference

Singh, Vinod ; Singh, Kiran ; Amdekar, Sarika ; Singh, Desh Deepak ; Tripathi, Parul ; Sharma, Ganda L ; Yadav, Hariom

FEMS Immunology & Medical Microbiology, 2009, Vol. 55(1), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8244 ; E-ISSN: 1574-695X ; DOI: 10.1111/j.1574-695X.2008.00497.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of nitric oxide in inflammatory reactions

Tripathi, Parul ; Tripathi, Prashant ; Kashyap, Luv ; Singh, Vinod

FEMS Immunology & Medical Microbiology, 2007, Vol. 51(3), pp.443-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8244 ; E-ISSN: 1574-695X ; DOI: 10.1111/j.1574-695X.2007.00329.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probiotics: multifarious oral vaccine against infectious traumas

Amdekar, Sarika ; Dwivedi, Deepak ; Roy, Purabi ; Kushwah, Sapna ; Singh, Vinod

FEMS Immunology & Medical Microbiology, 2010, Vol. 58(3), pp.299-306 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0928-8244 ; E-ISSN: 1574-695X ; DOI: 10.1111/j.1574-695X.2009.00630.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, V.
  2. Singh, Vinod
  3. Amdekar, S.
  4. Tripathi, Parul
  5. Tripathi, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...