skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Economics xóa Tác giả/ người sáng tác: Singh, Nitish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should all firms adapt websites to international audiences?

Bartikowski, Boris ; Singh, Nitish

Journal of Business Research, Mar 2014, Vol.67(3), p.246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining the growth of E-commerce corporations (ECCs): An extension and application of the eclectic paradigm

Singh, Nitish ; Kundu, Sumit

Journal of International Business Studies, Fourth Quarter 2002, Vol.33(4), pp.679-697 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring cultural adaptation on the Web; a content analytic study of US and Japanese Web sites

Singh, Nitish ; Matsuo, Hisako

Journal of Business Research, Aug 2004, Vol.57(8), pp.864-872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WEB SITE LOCALIZATION IN THE CHINESE MARKET

Chao, Mike ; Singh, Nitish ; Hsu, Chin-Chun (Vincent ; Chen, Yifeng ; Chao, Jenyi

Journal of Electronic Commerce Research, 2012, pp.33-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19389027 ; E-ISSN: 15266133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CULTURE AND LOCALIZATION ON THE WEB: EVIDENCE FROM MULTINATIONALS IN RUSSIA AND TURKEY

Yalcin, Serkan ; Singh, Nitish ; Dwivedi, Yogesh ; Apil, Ali ; Sayfullin, Salavat

Journal of Electronic Commerce Research, 2011, pp.94-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 19389027 ; E-ISSN: 15266133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Singh, Nitish
  2. Singh, N.
  3. Chao, Jenyi
  4. Chao, Jy
  5. Matsuo, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...