skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tác giả/ người sáng tác: Singh, Laishram Rajendrakumar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Existence of Molten Globule State in Homocysteine-Induced Protein Covalent Modifications (Effect of Homocysteine Induced Protein Modification)

Kumar, Tarun ; Sharma, Gurumayum Suraj ; Singh, Laishram Rajendrakumar; Khan, Rizwan H. (Editor)

2014, Vol.9(11), p.e113566 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113566

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

N-Homocysteinylation Induces Different Structural and Functional Consequences on Acidic and Basic Proteins (N-Homocysteinylation of Acidic and Basic Proteins)

Sharma, Gurumayum Suraj ; Kumar, Tarun ; Singh, Laishram Rajendrakumar; Sengupta, Shantanu (Editor)

2014, Vol.9(12), p.e116386 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0116386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macromolecular Crowding Induces Holo α-Lactalbumin Aggregation by Converting to Its Apo Form

Mittal, Shruti ; Singh, Laishram Rajendrakumar; Subramanyam, Rajagopal (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0114029 ; PMCID: 4250181 ; PMID: 25437004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Characteristic of the Initial Unfolded State on Refolding Determines Catalytic Efficiency of the Folded Protein in Presence of Osmolytes

Warepam, Marina ; Sharma, Gurumayum Suraj ; Dar, Tanveer Ali ; Khan, Md. Khurshid Alam ; Singh, Laishram Rajendrakumar; D’Auria, Sabato (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0109408 ; PMCID: 4196897 ; PMID: 25313668

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Proteostasis and Chaperone Surveillance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteostasis and Chaperone Surveillance

Singh, Laishram Rajendrakumar ;Dar, Tanveer Ali ;Ahmad, Parvaiz;; Singh, Laishram Rajendrakumar (Editor) ; Dar, Tanveer Ali (Editor) ; Ahmad, Parvaiz (Editor)

ISBN: 9788132224662 ; ISBN: 8132224663 ; E-ISBN: 9788132224679 ; E-ISBN: 8132224671 ; DOI: 10.1007/978-81-322-2467-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Singh, Laishram Rajendrakumar
 2. Singh, Lr
 3. Singh, L.R.
 4. Sharma, Gurumayum Suraj
 5. Sharma, G.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...